HomeAlgemene Voorwaarden | Oximo-Ruitenwissers

Algemene Voorwaarden | Oximo-Ruitenwissers

Algemeen Oximo-Nederland

 1. In deze voorwaarden wordt Oximo-Nederland, gevestigd te Etten-Leur, verder aangeduid als Oximo.
 2. De koper van onze producten wordt verder aangeduid als koper.
  3. Op alle leveringen en aanbiedingen van Oximo zijn de navolgende voorwaarden van toepassing.
  4. Op verzoek verzendt Oximo-Nederland u een schriftelijk exemplaar.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Oximo-nederland en koper waarop Oximo-Nederland deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen die op de website van Oximo zijn aangegeven gelden zolang dat deze producten op de site staan of zolang de producten te leveren zijn. 2. De Verkoper behoudt zich het recht voor prijswijzigingen in de aanbiedingen door te voeren. 3. Oximo kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Afbeeldingen
Alle afbeeldingen/tekeningen en gegevens betreffende gewichten, kleuren, afmetingen, etc. opgenomen in prijslijsten en website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding vormen tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koopovereenkomst.

Overmacht

 1. alle van buitenkomende oorzaken, voorzien / niet-voorzien, waarop Oximo geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Oximo niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
  Oximo kan de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is de koper maar Oximo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
  2. Oximo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.Betaling en incasso
  1. De levering vindt plaats nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. b.v.: *Betaling kan geschieden via overboeking vooraf op de rekening van Oximo *onder rembours als de koper daar voorkeur aan geeft
  2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Oximo is aangegeven. is de betaling niet gedaan binnen de 14 dagen na de factuurdatum dan wordt er een rente verschuldigd van 10% per maand over het openstaande bedrag wat nog verschuldigd is waarbij een ingegane maand voor een hele wordt gerekend.

Garantie
1. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik of de koper of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
2. Op de geleverde producten wordt de garantie van de fabrikant overgenomen, tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert.

Aansprakelijkheid
1. Oximo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Oximo is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
2. Oximo is op generlei wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeert gebruik of gebruik buiten de specificaties. 3. Oximo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade. etc.

Ontbinding
1.Indien de koper zijn verplichtingen jegens Oximo niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging opzijn activa of een deel daarvan, dan wel wanneer hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die de Oximo te zijnen laste heeft of verkrijgt, onmiddellijk en geheel opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. Indien de ontbinding aan de koper toerekenbaar is, is Oximo gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien Oximo de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Oximo tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant , uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Dit tenzij de opzegging aan de koper toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Oximo extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de koper in rekening gebracht. De koper is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Oximo genoemde termijn te voldoen, tenzij Oximo anders aangeeft.
6. Indien de koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de gemaakte kosten van Oximo in rekening gebracht worden aan de koper

Arbitrage
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Oximo-Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Oximo zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn. Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij: Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20129275

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
X